Subskrybuj:   Posty   |   Komentarze
RSS

Ustawa o nieuczciwej konkurencji – Prawo – Interpretacja

« starsze | nowsze »

Ustawodawstwo polskie: Akt nieuczciwej konkurencji to zachowania sprzeczne z uczciwymi zwyczajami w dziedzinie przemysłu lub handlu.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 3.
1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Ustawa ta reguluje dwa obszary:
1) zapobieganie nieuczciwej konkurencji
2) zwalczanie nieuczciwej konkurencji, gdy akty te funkcjonują w praktyce
Ochrona ta w polskim systemie obejmuje nie tylko producentów, ale także konsumentów przed aktami nieuczciwej konkurencji.
Ustawa ta definiuje nieuczciwą konkurencję i określa odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie reguł uczciwej konkurencji.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:
– wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
– fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
– wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
– naśladownictwo produktów,
– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
– utrudnianie dostępu do rynku,
– nieuczciwa lub zakazana reklama.

Czyny nieuczciwej konkurencji:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa,
2) jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzać w błąd klientów co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich,
3) czynem nieuczciwej konkurencji jest opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach,
4) czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich,
5) czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża istotnym interesom przedsiębiorcy,

( Art. 6 K.C. Ciężar udowodnienie faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.) Należy nieuczciwą konkurencję udowodnić.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

6) czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy,
7) czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu,
8 ) czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy,
9) czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Wiadomościami, o których mowa, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:
– osobach kierujących przedsiębiorstwem,
– wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach,
– stosowanych cenach,
– sytuacji gospodarczej lub prawnej.
Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa, jest również posługiwanie się:
– nie przysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników,
– nieprawdziwymi atestami,
– nierzetelnymi wynikami badań,
– nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług,
10) czynami nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez: sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców; nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług; rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów,
11) czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
– reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,
– reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,
– reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywołanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,
– wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towaru lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji,
– reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji,
– reklama porównawcza, chyba że zawiera informacje prawdziwe i użyteczne dla klientów.
12) czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował,

Odpowiedzialność cywilna i karna
1. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
a) zaniechania niedozwolonych działań,
b) usunięcia skutków niedozwolonych działań,
c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia treści i odpowiedniej formie,
d) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
e) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych.
2. Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech.
3. Czyny nieuczciwej konkurencji mogą być kwalifikowane jako przestępstwa lub jako wykroczenia.
4. Kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej; kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym samym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy: podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
5. Kto, umyślnie oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo zataja ryzyko, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i wyrządza w ten sposób istotną szkodę klientowi; kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu albo grzywny.
6. Ściganie przewidzianych przestępstw związanych z czynami nieuczciwej konkurencji następuje na wniosek pokrzywdzonego, a wykroczeń – na żądanie pokrzywdzonego
Zakaz reklamy gier losowych.

Zobacz tez:

Dodaj odpowiedź